ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő személye:

Neve: Spalazzomed Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1182 Budapest, Üllői út 677.
Cégjegyzékszáma: 01-09-908142
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Pál Attila önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-59474/2012.
Email cím:  spalazzomed@spalazzomed.hu
Telefonszám:
+36 1 290 3853,  +36 70 360 7796  hívható munkanapokon 9-16-ig
Honlap: 
http://spalazzomed.hu
Adószám: 14531745-2-43

Tárhely szolgáltató neve, címe és elérhetősége (weboldal és e-mail): 

A Spalazzomed Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintett vásárló/fogyasztó önkéntesen bocsát a rendelkezésére. Különösen: név, lakcím (szállítási cím, munkahelyi cím, stb.), telefonszám, e-mail cím, születési idő. A Spalazzomed Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

A szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztrációs formanyomtatvány kitöltése szükséges. A regisztrációs felületen a Spalazzomed Kft.  a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, kozmetikus bizonyítványszámot, szállítási címet, telefonszámot, belépési azonosítót) kér.

A tájékoztató tartalma és célja, vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi hatóság

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy a Spalazzomed Kft. az általa üzemeltetett http://spalazzomed.hu címen és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (Weboldal) felhasználóinak (Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:
– az adatkezelő személyét (Spalazzomed Kft)
– az Ön Spalazzomed Kft. által kezelt személyes adatainak körét,
– az adatkezelés módját (ide értve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),
– az adatkezelés célját,
– az adatkezelés idejét,
– az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit
– a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

 A Spalazzomed Kft. a személyes adatok kezelését az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezései szerint végzi, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400) tájékoztatóit és a magyar bírósági gyakorlatot is.

A Spalazzomed Kft. tevékenységére vonatkozó jogszabályok: • Infotörvény; • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”); • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”); • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”).

Amikor Ön úgy dönt, hogy elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, akkor hozzájárul a Spalazzomed Kft-nek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléséhez.

A Spalazzomed Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót a Spalazzomed Kft. a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) napig a Weboldalon közzéteszi.  Amennyiben Ön feliratkozott hírlevélre, a Spalazzomed Kft. a módosított Adatkezelési Tájékoztatót a módosítás hatályba lépését megelőzően a feliratkozásnál megadott email címre is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekinteni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt, illetve a hírlevél feliratkozásnál megadott email postaládáját rendszeresen ellenőriznie kell.

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

A Spalazzomed Kft. a 2011. évi CXII. törvény értelmében csak olyan személyes adatokat gyűjt, tárol és dolgoz fel, amelyeket a Felhasználó önként bocsát a rendelkezésére. A Spalazzomed Kft. addig tárolja a Felhasználó személyes adatait, amíg az nem kéri adatai törlését, vagy megtagadja adatai további felhasználását a szolgáltatótól.

Az Ön jogai:

A hozzáférés joga:  
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal a spalazzomed@spalazzomed.hu e-mail címen és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a Spalazzomed automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:  
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.  Ha rendelkezik webes fiókkal vagy tagsággal, személyes adatait szerkesztheti a fiók- és tagsági oldalai alatt is.

A törléshez való jog: 
Jogában áll a Spalazzomed által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve ha:

 • folyamatban lévő ügye van az ügyfélszolgálattal,
 • nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
 • rendezetlen tartozása van a Spalazzomed Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül
 • az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
 • ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:  
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely Spalazzomed jogos érdeke szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: 
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módon mondhat le: leiratkozik a hírlevélről.

A kortlátozás joga: 
Joga van kérelmezni, hogy a Spalazzomed Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Az adatvédelmet komolyan vesszük, a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik. Lépjen velük kapcsolatba a spalazzomed@spalazzomed.hu e-mail-címen.

Adatvédelmi munkatárs:
Azért hogy személyes adatait mindig pontos és törvényes módon dolgozzuk fel, adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki. Adatvédelmi munkatársunkkal a spalazzomed@spalazzomed.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:  
Ha úgy gondolja, hogy a Spalazzomed Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Hírlevélre feliratkozott Felhasználó: A Weboldal használata során Ön nevének és email címének a megadásával feliratkozhat a Hírlevél szolgáltatásunkra. A feliratkozás további feltétele, hogy a megfelelő felület bejelölésével elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Spalazzomed Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje a cégünk számára megadott személyes adatait.

Weboldalt böngésző Felhasználó:

Ha Ön a Weboldalon böngészik, Önre is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztató szabályait.

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések (Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll):

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása: Amennyiben Ön természetes személy és 16. életévét még nem töltötte be, úgy törvényes képviselőjének (általában a szülő) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges ahhoz, hogy Ön a személyes adatainak kezeléséhez hozzá tudjon érvényesen járulni (pl. a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása). A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Hírlevélre feliratkozás, megrendelés: Amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be, de 14. életévét már betöltötte, jognyilatkozatokat (pl. megrendelés) csak úgy tehet érvényesen, ha a törvényes képviselője (általában szülő) hozzájárul ahhoz. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet vonatkozóan korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Ennek megfelelően amennyiben Ön 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, akkor Ön köteles a Weboldal használatának megkezdése előtt beszerezni a törvényes képviselőjének (általában szülő) a beleegyezését, illetve jóváhagyását a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez. A törvényes képviselő (szülő) jóváhagyása az Ön felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást Ön a Spalazzomed Kft. köteles elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Amennyiben Ön 14 év alatti kiskorú, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem használhatja – az Ön nevében törvényes képviselője (általában a szülő vagy gondnokság esetén gondnok) iratkozhat fel hírlevélre, használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

Amennyiben Ön használja a Weboldalt és igénybe veszi a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat, illetve feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy a Spalazzomed Kft. az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében, meghatározott ideig és módon kezelje.

Az önkéntesség azt jelenti, hogy Ön dönt a Weboldal használata és a hírlevélre feliratkozás mellett. A tájékozottság azt jelenti, hogy Ön úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfelelő tájékoztatást adtunk Önnek a személyes adatai kezeléséről. A határozottság pedig azt jelenti, hogy Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerése után böngészik a Weboldalon, illetve bejelöli a ’Hozzájárulok az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezeléshez’ felületet.

Amennyiben Ön használja a Weboldalt és igénybe veszi a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat, illetve feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, ezzel arról is nyilatkozik, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja.

Ön a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással kijelenti továbbá, hogy a feliratkozásnál (vagy a Weboldal használatakor) Ön által megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő és személyiségi jogait nem sértik.

Amikor Ön a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadja, azzal egyben azt is igazolja, hogy annak nyelvét érti és ismeri, és ennek a nyelvnek a használatában nincs akadályoztatva. Jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott.

Amennyiben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne kattintson rá a ’Feliratkozom’ gombra és ne használja a Weboldalt!

A Spalazzomed Kft. a következő célokból kezeli az Ön személyes adatait:

– azért, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat Ön igénybe tudja venni, a Spalazzomed Kft. pedig azokat nyújtani tudja Önnek: vagyis a Spalazzomed Kft által forgalmazott márkák (Thalgo, Tegoder, Mesoter) termékeinek, termékei jellemzőinek, elérhetőségeinek megjelenítésére;
– a szolgáltatások továbbfejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése érdekében;
– a Spalazzomed Kft. tevékenységének támogatására, és ehhez kapcsolódóan reklám hírlevél küldésére, termékek, szolgáltatások ajánlására;

– oldalstatisztikák, látogatottsági elemzések készítéséhez; 

az anonimizált személyes adatokat statisztikai célokra.


Az Ön személyes adataihoz a Spalazzomed Kft. a következő forrásokból juthat hozzá:
– a Weboldal használatánál Ön önkéntesen ad meg személyes adatokat, vagy
– a Weboldal használata érdekében az Ön számítógépén elhelyezett és onnan gyűjtött adatok.

Az Ön által önkéntesen megadott adatok bekerülnek a Spalazzomed Kft. adatbázisaiba a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban.

 1. Felhasználó azonosítása érdekében kezelt személyes adatok
  – e-mail cím
  – vezeték- és keresztnév

– kozmetikus bizonyítványszám

 1. Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
  – az Ön számítógépének IP-címe;
  – a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, Hírlevélre feliratkozás időpontja, Weboldalra történt utolsó belépés időpontja;
  – az Ön számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa;
  – az Ön Weboldallal kapcsolatos tevékenységére vonatkozó adatok (pl. a banner kattintások számának követése, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je).

Pontosan mit, mikor és milyen célra kérünk el, gyűjtünk és használunk

Hírlevél szolgáltatás: Ha szeretne a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, azt az e-mail címet kérjük el Öntől, amelyre a hírlevelet várja, illetve a vezeték és kereszt nevét az Ön azonosítása érdekében. A hírlevelek reklámot, ajánlatokat tartalmaznak. Ön a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással egyértelműen, kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Spalazzomed Kft. hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségeiken. Ön a már megadott email címének módosítását a Spalazzomed Kft. a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeinek egyikére küldött üzenetben kérheti.

Azok a Felhasználók, akik a Weboldalon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, arról bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhatnak a hírlevélben megjelölt módon, vagy egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken.

Amikor Ön úgy dönt, hogy feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Spalazzomed Kft. a megadott email címen keresztül a szolgáltatások nyújtása érdekében kapcsolatot tartson Önnel.

Szolgáltatásokkal kapcsolatos értesítések, információk: Amennyiben a Weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk, emlékeztetőt küldenünk, vagy adatfrissítést kérnünk Öntől, akkor e-mail értesítést küldünk Önnek a hírlevél szolgáltatásnál megadott email címére. Erről a rendszerüzeneti “értesítési listáról” a Hírlevélről történő leiratkozással lehet leiratkozni. Ha Ön kér e-mailben a szolgáltatásokkal kapcsolatos információt tőlünk, akkor is e-mail üzenetben küldjük a választ.

Tilalmi lista:

Amennyiben Ön leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, a Spalazzomed Kft. a DM törvény 21. §-a alapján köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön adatairól. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplő érintettek adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolat felvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplő érintetteknek reklám nem küldhető, kivéve, ha a tilalom csak egyedileg meghatározott célra vonatkozik.

Felhasználó kötelezettségei a megadott személyes és egyéb adatokkal kapcsolatban:

Ön egyedül felelős az Ön által a Spalazzomed Kft. számára továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért.

A Spalazzomed Kft. az Ön személyes adatait az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdése alapján, a jelen Adatkezelési Tájékoztató 9. pontjában meghatározott időtartamig, és a fenti 6. pontban meghatározott adatkezelési célok érdekében. Az önkéntes hozzájárulás azt jelenti, hogy a Felhasználó a megjelölt célból önkéntesen adja meg, veszi igénybe a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat, illetve engedi a Spalazzomed Kft-t, hogy számítógépén információt helyezzen el és onnan információt olvasson le. A Spalazzomed Kft. biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelési célnak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapjához kérjük, olvassa el az alábbi 10. pontot is a nem hozzájáruláson alapuló adatkezelésekről.

Az Ön által a Spalazzomed Kft-nek megadott személyes adatokat a cég addig kezeli, ameddig Ön le nem iratkozik a hírlevél szolgáltatásról, vagy az adatok törlését nem kéri. A leiratkozás iránti igény kinyilvánításakor haladéktalanul törli azokat.

A Spalazzomed Kft. törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig megőrzi.

Az Infotörvény 6 § (5) rendelkezéseinek megfelelően, a Spalazzomed Kft. az Ön hozzájárulása alapján felvett adatokat

– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például amikor a Spalazzomed Kft. valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés), vagy
– a Spalazzomed Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (érdekmérlegelés alapján, vagyis, ha ezen jogos érdek érvényesítése az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogának korlátozásával arányban áll)

további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az Infotörvény 7 §-a értelmében a Spalazzomed Kft. minden elvárható intézkedést megtesz és eljárási szabályt kialakít az adatok biztonsága és az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében.

Az Ön Spalazzomed Kft. által kezelt személyes adataihoz a cég szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá: adminisztrátor, informatikus, ügyvezető.

Linkek: A Spalazzomed Kft. weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, lógókat is). Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattint, más szolgáltatók oldalaira kerül át. Ezek az oldalak saját, a Weboldaltól elkülönült adatkezelési szabályokkal rendelkeznek. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak a Spalazzomed Kft. által üzemeltetett weboldalra érvényes. Amennyiben a Felhasználó bármilyen adatát külső oldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni a Spalazzomed Kft. általi adatkezelést, csak ha az ilyen módosításokat weboldalon is elvégzi, vagy a Spalazzomed Kft. kéri.

Felelősség kérdése:

A weboldal összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, azonban nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan jogosulatlan adatfelhasználásért, ami annak az eredménye, hogy a Szolgáltató adatbázisát, rendszerét jogosulatlan felhasználó feltörte, és ilyen jogellenes cselekmény folytán adatokhoz jutott.

Az Adatvédelmi incidensek kezelése a GDPR alapján:

A Spalazzomed Kft. a GDPR-nek történő megfelelését azzal igazolja, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot az internetes oldalon megjeleníti, és az adatokat a hatósági ellenőrzések vagy érintett személyek tájékozódási igényei szerint bármikor rendelkezésre bocsátja.

Adatvédelmi incidens: szándékos, gondatlan vagy véletlen adatvesztés/adatmódosulás esetén a Spalazzomed Kft. eljárási rendje a szerverek kijelölt adminisztrátor által történő azonnali leállítása, az incidenst követően legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóságnál, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és email-ben tájékoztatjuk az érintetteket az incidensről. Amennyiben az érintettek tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé Társaságunk részről, úgy a jelen adatvédelem oldalunkra mutató linket a Spalazzomed Kft. weboldalának nyitólapján az értesítések sorban megjelenítjük.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvános nyilvántartás készül Spalazzomed Kft. adatvédelmi oldalán:

– Jelen dokumentum közzététele dátumáig nem történt adatvédelmi incidens a Spalazzomed Kft. adatkezelésének vonatkozásában.

A Spalazzomed Kft. az esetleges adatvédelmi incidens esetére jelszóval védett titkosított adatbázisban tárolja az adatokat az ügyviteli rendszerén belül, a szervereket külön fizikai védelemmel őrzi.

Megosztások: 

Amennyiben Ön hozzájárul adatainak közösségi weboldalakon (pl. facebook, instagram, youtube) való megosztásához, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen oldalakra azok saját adatvédelmi tájékoztatói vonatkoznak, amelyekre a Spalazzomed Kft-nek ráhatása nincs és amelyekkel kapcsolatban cégünket felelősség nem terheli.

Az Ön személyes adatait harmadik személyeknek csak

– az Ön jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint
– a Spalazzomed Kft. jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbítjuk, illetve a különböző adatkezeléseket csak ebben az esetben kapcsoljuk össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatátadás adatfeldolgozóknak:

Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján a tárhely és informatikai szolgáltatást végző cégek részére kerülnek átadásra. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

A jelenlegi adatfeldolgozók neve és elérhetősége:
– Spalazzomed Kft, 1182 Budapest, Tarkő utca 4, http://spalazzomed.hu/, spalazzomed@spalazzomed.hu

A cookie (süti) vagyis az anonim felhasználó azonosító egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a Spalazzomed Kft. az Ön telefonjára helyez el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes Önt azonosítani, csak az Ön telefonjának felismerésére alkalmas. A cookie-k használatával a Spalazzomed Kft. a felhasználói élményt szeretné növelni és egyben a szolgáltatásokat fejleszteni. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését (általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt), ebben az esetben azonban egyes Szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan vehet igénybe.

Süti szabályzat (Cookie szabályzat)

A Süti szabályzat meghatározza az oldal használata közben a Spalazzomed Kft. által begyűjtött és tárolt információkat és ezek felhasználását. A cookie (süti) egy olyan file, amely a felhasználók számítógépén tárolódik előzetes engedélykérést követően, és nem alkalmas a felhasználók azonosítására. A cookie segít az internetes forgalom elemzésében és segítséget nyújt abban, hogy a felhasználóinkat személyre szabott módon szólíthassuk meg. A felhasználók preferenciáját nyilvántartva segít a navigációban.

Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat (például a csak regisztrált felhasználók számára látható oldalakat).

Használunk funkcionális sütiket is, melyek segítségével információt gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet, vagy például azt, hogy milyen termékekre keresett rá. A funkcionális sütiket az adatok kizárólagosan a tartalmaink személyre szabott ajánlásához használjuk, és semmilyen más célra.
Használunk továbbá forgalmat naplózó cookie-kat, amelyek a meglátogatott oldalak azonosítására szolgálnak. Ez segít a weboldal forgalmának naplózásában. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai elemzésekhez használjuk fel, az eredeti adatok a felhasználást követően törlésre kerülnek. A cookie-k segítenek például abban is, hogy a felhasználóink az oldalunkra bejelentkezzenek, vagy személyre szabott tartalmakat érjenek el.

Google Analitika: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri a Spalazzomed Kft.
A Spalazzomed Kft. Google Analytics szolgáltatást kizárólag statisztikák gyűjtésére, anonimizált módon használja, a Felhasználó  IP címét és egyéb személyes adatait nem tárolja.
A Google Analytics a Weboldal használatának elemzésére „sütiket” (cookies) használ. A sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (a Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja, azonban ez az adatkezelés független a Spalazzomed Kft-től, aki nem ad át vagy továbbít a Google-nak semmiféle személyes adatot a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele során. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/.

MailChimp: 

A Spalazzomed Kft. a hírlevél küldő szolgáltatásának biztosítása érdekében MailChimp szolgáltatást használ, melyet a Rocket Science Group LLC (Georgia, USA) biztosít neki. Ez az automata szolgáltatás biztosítja, hogy a hírleveleink célba érjenek Önhöz. Ön azzal, ha feliratkozik a hírlevél küldő szolgáltatásra, kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szolgáltatás használatánál adatai a MailChimp-hez kerülnek az Európai Unión kívüli szerverekre, illetve, hogy ahhoz, hogy a MailChimp kommunikációt küld a hírlevélben Önnek. Ez az adatkezelés független a Spalazzomed Kft-től, aki nem ad át vagy továbbít a Mailchimp-nek semmiféle személyes adatot a MailChimp szolgáltatás igénybevétele során. A fentiek mellett nyomon követhetjük azt is, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e a tőlünk kapott hírleveleket.  Amennyiben nem szeretné, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e az általunk küldött üzeneteket, úgy ebben az esetben le kell iratkoznia hírleveleinkről, mivel nincs rá mód, hogy anélkül küldjünk e-mailes üzeneteket, hogy ilyen jellegű adatokat gyűjtenénk.  Ha Ön regisztrált felhasználó, és módosítani szeretné az e-mail üzenetekre vonatkozó beállításait, bármikor kapcsolatba léphet velünk, és bármikor leiratkozhat a levelezőlistánkról

Az általunk használt cookie-k és egyéb azonosítók fajtái a következők:

Kérjük megadni az összes sütit, amit a honlap használ, a süti használatának céljával együtt.

Cookie neve: _ga

Típusa: Google Analytics

Funkciója: Ez a Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által használt cookie azt rögzíti, hogy a felhasználók hogyan használják a honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a Weboldalt. A cookie többek között az alábbi információt rögzíti anonim módon: (i) a Weboldalt látogatók száma, (ii) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a Weboldalra, továbbá (iii) a honlapot látogatók a Weboldal mely oldalait látogatták meg. További információk a Google Analytics által használt cookie-król ezen a linken.

Érvényesség (törlés időpontja vagy határideje):  2 év

Cookie neve:
_hjUserld
__hjClosedSurveyInvites
__hjDonePolls
__hjMinimizedPolls
__hjDoneTestersWidgets
__hjMinimizedTestersWidgets
__hjIncludedInSample
__JSESSIONID
__ NREUM
__ NRAGENT
__ optimizely*
__ session

Ön a személyes adatok kezelésével összefüggésben az Infotörvény 14. §-a alapján Önt megillető és az alábbiakban részletezett jogokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségekre megküldött értesítés/kérelem útján gyakorolhatja.

 1. Tájékoztatás

Ön a következőkről kérhet tájékoztatást a Spalazzomed Kft-től:
– személyes adatai kezeléséről
– a kezelt adatok köréről
– az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
– az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
– az Ön hozzájárulása alapján felvett adatoknak jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből fakadó adatkezelés miatt az Ön hozzájárulásának megszűnte utáni vagy hozzájárulás nélküli kezeléséről, és az ilyen adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
– kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, továbbá
– az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelemre harminc (30) munkanapon belül ad választ a Spalazzomed Kft. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a cégünkhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Spalazzomed Kft. a tájékoztatási kérelem teljesítését költségtérítéshez kötheti. A tájékoztatás a fenti 9. pontban meghatározott adatkezelési időtartamon belül lehetséges.

 1. Törlés

A Spalazzomed Kft. a személyes adatot törli, ha azt Ön kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában-, vagy jogszabályi-, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy az Önnel kötött és még hatályos szerződés teljesítésére tekintettel a személyes adatot egyéb okból meg kell őrizni, vagy az adat Önön kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza, a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti az adat teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban az adat csak a törlést kizáró célra használható fel.

Ön saját személyes adatainak törlési (vagy ha az adatok helytelenek, akkor helyesbítési) igényének beérkezésétől számított maximum harminc (30) napon belül a Spalazzomed Kft. törli az adatokat. A törlés minden esetben költségmentes. A Spalazzomed Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet e-mailben értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

 1. Zárolás

Törlés helyett a Spalazzomed Kft. zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot a cégünk kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 1. Megjelölés

A Spalazzomed Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Amennyiben a Spalazzomed Kft. az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ön, vagy bárki, akinek a személyes adata a Spalazzomed Kft-hez került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

– a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Spalazzomed Kft. vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény engedi vagy rendelte el;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása direkt marketing, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Spalazzomed Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Spalazzomed Kft. az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. A Spalazzomed Kft. köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben Ön a Spalazzomed Kft-nek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy cégünk döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

 1. Jogérvényesítés

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei az Infotörvény, valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján lehetségesek. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában megjelölt adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Bírósághoz fordulás esetén a perre a Spalazzomed Kft. székhelye szerinti törvényszék az illetékes. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az elhunyt Felhasználó emlékét nyilvánvalóan sértő adatkezelések tekintetében az örökösök bírósághoz fordulhatnak.

Az adatkezelőnél kijelölt adatvédelemért felelős személy:

Amennyiben Önnek segítségre van szüksége az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint jogainak biztosításában, forduljon a Spalazzomed Kft-hez  az adatvédelemért felelős, kijelölt személyhez az info@spalazzomed.hu e-mail címen.

Hatályos jog, egyéb rendelkezések:

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató nem érinti azokat a jogokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön nem mondhat le.

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés alapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az Adatkezelési Tájékoztató fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy az Adatkezelési Tájékoztató úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljön(jenek).

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Spalazzomed Kft. felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja afFelhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az info@spalazzomed.hu e-mail címre.

Spalazzomed Kft. 2019